Good Photo to fotografia i wszystko co z nią związane. Good Photo to warsztaty, szkolenia, foto-ekspedycje, konkursy, czasopismo, galeria i wiele, wiele więcej.
Jeżeli tutaj jesteś znaczy to, że fotografia nie jest Ci obojętna!!! Zapraszamy na nową stroną Good Photo.

Konkurs GOOD PHOTO 2014

 

Konkurs Good Photo 2014 jest dla wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi zdjęciami. Nie określamy tematu konkursu, oczekujemy na prawdziwe perełki :)

 

konkurs 2014

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Good Photo. Aby wziąć udział, wystarczy przesłać do nas swoje zdjęcie. Najlepsze zdjęcia będą publikowane w galerii oraz na fanpage good photo. Nagradzamy najciekawsze kadry  :)

Czas trwania konkursu: do  31.12.2014r.
REGULAMIN KONKURSU

 

„GOOD PHOTO 2014”

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu jest Good Photo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 11/40.
2. Fundatorami nagród są: Good Photo Sp. z o.o.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 2 Zasady Gry

1.W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Przedstawienie zgody będzie wymagane jedynie w przypadku zdobycia jednej z nagród.
2. Tematem konkursu są zdjęcia przedstawiające dowolną tematykę.
3. Konkurs prowadzony jest w serwisie internetowym www.good-photo.pl w terminie od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Za datę przesłania zdjęcia uznaje się datę otrzymania go przez Organizatora, termin upływa 31.12.2014 r., godz. 23:59.
4. Zdjęcia do konkursu należy przesyłać za pomocą modułu konkursowego na stronie www.good-photo.pl
5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć, spełniające następujące warunki:
• Format JPG.
• Maksymalna rozdzielczość zdjęcia to: szerokość 1024 px, wysokość 768 px.
• Maksymalny rozmiar pliku to 350 KB.
6. Uczestnik konkursu musi spełnić ponadto następujące warunki:
• Przesłać zdjęcie konkursowe za pomocą facebooka
7. Zgłaszając fotografię do konkursu uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie przez portal i czasopismo Good Photo.
8. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
9. Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych Organizatora oraz fundatorów nagród;
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;
d) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu działań reklamowych i statystycznych prowadzonych przez firmę Good Photo Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883) w tym otrzymywanie wiadomości e-mail. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo swobodnego wglądu, poprawy i usunięcia tych danych na każde życzenie. Administratorem danych osobowych jest Fotigo.pl sp. z o.o.;
e) opublikowanie na stronach internetowych Organizatora nicku oraz imienia i nazwiska.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Nadesłane zdjęcia będą ocenione regularnie w trakcie trwania konkursu przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową.
2. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, komisja wybierze najciekawsze, a ich autorów wyróżni nagrodami, o których mowa w par. 4. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych wymienionych w p. 2.
3. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje komisja konkursowa. Decyzje komisji, co do przyznania nagród są nieodwołalne.

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: akcesoria fotograficzne, szkolenia, książki, gadżety

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w serwisie Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: Good Photo Sp. z o.o. ul. Brygady Pościgowej 19a 05-124 Skrzeszew, z dopiskiem „Reklamacja konkurs -nazwa konkursu”.
4. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatora.
5. Organizator zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

Klienci

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 2
 • 7
 • 21
 • muz pilsudskiego

Partnerzy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16.jpg

Wspieramy

 • 1
 • 2
 • 8
 • 3
 • Fotomiastikon

DOTACJE NA INNOWACJĘ


WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA USŁUG FIRMY GOOD PHOTO SP. Z O.O.

Nazwa Beneficjenta: Good - Photo Spółka cywilna
Wartość projektu netto: 399 570,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 199 785,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO